AGENDY KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W RP

1. Agenda wydawnicza Teraz i Zawsze.

„TERAZ I ZAWSZE” to czasopismo z założenia niedenominacyjne. Chcemy zachęcać, inspirować, czasem bawić, czasem wzruszać; pokazywać, że chrześcijanie mają światu coś wartościowego do zaoferowania.
Nie interesuje nas wytykanie błędów innym Kościołom, tropienie fałszywych nauk, straszenie kogokolwiek przed czymkolwiek. Kieruje nami idealistyczne przekonanie, że wskazywanie na dobro, które jest w Bogu, to lepsza droga niż skupianie się na złu, którego i tak wszędzie jest nadmiar. Ale bez obaw - punktem wyjścia jest dla nas tradycyjna, biblijna, ewangeliczna etyka i teologia, inaczej mówiąc: fundamentem jest dla nas Chrystus.
(www.schpolnoc.pl/teraz-i-zawsze.html )

Miesięcznik można nabyć w kawiarence, koszt: 5zł, wartość: dużo większa!

 

2. Misja charytatywna Dobro Czynić

Misja wspiera charytatywne działania lokalnych społeczności Kościoła Chrystusowego w RP, a swoje cele realizuje poprzez:

 • Pomoc osobom starszym,
 • Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
 • Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci
 • Edukacja oparta na zasadach integracji 
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Pomoc celowa Tymoteusz
 • Ratownictwo i ochrona ludności

Przychody misji charytatywnej „Dobro Czynić” stanowią wpłaty uzyskane z OPP 1% podatku dochodowego oraz darowizny na działania statutowe. Misja charytatywna „Dobro Czynić” nie prowadzi działalności gospodarczej.

http://www.dobroczynic.pl

 

3. Słowo i Życie

"Słowo i Życie" - początkowo miesięcznik, aktualnie kwartalnik (ISSN 1234-1487), jest czasopismem  Kościoła Chrystusowego w RP (do września 2011 roku występującego pod nazwą Wspólnota Kościołów Chrystusowych), wydawanym przez agendę Wydawnictwo Słowo i Życie. Na okładce każdego numeru drukujemy krótkie Info o KCh.

"Słowo i Życie" na swoich łamach prezentuje szeroko pojęte nauczanie i działalność Kościoła, jego interpretację doktryn biblijnych, propaguje biblijne wzorce codziennego życia, świadectwa chrześcijańskiego życia.

Celem czasopisma jest również głoszenie Ewangelii - prezentowanie w przystępnej formie  Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Publikowane są w nim artykuły autorów wywodzących się z różnych Kościołów, z których przesłaniem się identyfikujemy. Ważne jest dla nas przesłanie, a nie denominacyjna przynależność autorów.


4. Centrum Edukacji Graceland

Graceland jest miejscem, w którym każdy student może znaleźć odnowę dla swojej duszy poprzez dyskusje, zajęcia na które chce wracać i specjalnie układane programy. Zespół nauczycieli Graceland wkłada swe serca i dusze we wszystko co robi, przedkładając dobro studentów ponad program nauczania. Jako organizacja niedochodowa, Graceland ma 13 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ponad 720 polskich studentów. Szkoła języka angielskiego Graceland stara się sprostać potrzebom i pomaga wyzwolić się z poczucia lęku językowego. Nasi nauczyciele są gotowi do udzielenia pomocy w mówieniu, czytaniu, rozumieniu oraz gramatyce języka angielskiego. Przygotowane materiały są praktyczne i bardzo pomocne pod każdym względem, więc szybko można odnaleźć się w różnorodnych dyskusjach.

Szkoła działa w Krakowie, przy ul. Babińskiego 4.

http://www.szkolazdusza.com

 

5. Misja Poślij mnie

Założycielem i dyrektorem Misji Poślij Mnie jest pastor Kazimierz Barczuk.

Poślij Mnie to Misja, która istnieje by pomagać i przybliżać ludzi do Boga.
Misja – ponieważ w tym słowie zawiera się istota prawdziwej pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu oraz pomocy w budowania relacji międzyludzkich i przywracanie relacji ludzi z Bogiem.
Poślij Mnie – Ponieważ jest to cytat z Pisma Świętego – Oto jestem, poslij mnie… (Księga Izajasza 6;8), który zainspirował nas do działania.

Cele Misji:

 • Działalność duszpasterska służąca największemu dobru i szczęściu człowieka, jakim jest poznanie Stwórcy i Mesjasza – „Gdzie Biblia mówi – my mówimy. Gdzie Biblia milczy – my milczymy” (cyt: T. Campbell)
 • Służba poprzez działalność humanitarną, ze szczególnym uwzględnieniem Ofiar Holokaustu i ich rodzin, i ich potomków. Nasze motto „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom”

Formy działania

 • Organizowanie Spotkań Szabatnich, świąt biblijnych, seminariów, konferencji, obozów dla dzieci i młodzieży, wypoczynku z Biblią, imprez kulturalnych i innych form oddziaływania.
 • Pomoc w organizowaniu służby opiekuńczej wszystkim potrzebującym, a w szczególności ocalałym z Holokaustu i ich rodzinom, i ich potomkom.
 • Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, realizując zbieżne cele.
 • Inne formy działalności wynikających z działań statutowych Kościoła.

http://www.poslijmnie.pl

6. Chrześcijański Instytut Biblijny

Instytut istnieje od 1984 roku, prowadząc działalność edukacyjną i wydawniczą. W okresie minionych 28 lat już ponad 3500 osób skorzystało z różnorodnego szkolenia oferowanego przez nasz Instytut. Wydaliśmy 85 tytułów podręczników i innej literatury chrześcijańskiej o łącznym nakładzie ponad 250 000 egzemplarzy.

http://www.chib.pl

 

7. Ośrodek Katechetyczno-Misyjny Ostróda Camp

Ośrodek Katechetyczno-Misyjny „Ostróda Camp” jest agendą Kościoła Chrystusowego – jednego z protestanckich Kościołów nurtu ewangelikalnego. Nasz doskonale położony i wyposażony Ośrodek jest miejscem obozów dla dzieci i młodzieży, wczasów dla rodzin i seniorów, konferencji, szkoleń i warsztatów. Wszystkie prowadzone w Ośrodku imprezy mają charakter chrześcijański – promujemy chrześcijańskie zasady i wartości, akcentujemy nadrzędną rolę Boga w życiu człowieka. Każdego roku kilkaset osób korzysta z odbywających się tutaj imprez – większość postanawia tu wrócić.

http://www.ostrodacamp.chs.pl